1303503Human Rights in Asia
สิทธิมนุษยชนในเอเชีย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมต่อสิทธิมนุษยชนในเอเชีย วิวาทะเรื่องค่านิยมแบบเอเชียกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน, สภาวการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆในเอเชีย


Impacts of political, economic and social changes on human rights in Asia, the Asian values debate and human rights protection, human rights situation in Asian countries.