1303501Social Movements in the Greater Mekong Sub-Regions
ขบวนการทางสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และโครงสร้างองค์กรของขบวนการทางสังคม การรวมตัวและสร้างพลังทางการเมืองของชาวบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในกระบวนการนโยบายสาธารณะ


Theories, strategies, tactics, and organizational structures of social movement, political mobilization and power construction of villagers in the Greater Mekong Sub-Regions to build bargaining power in the process of public policy;
social and political movements and democratic society in social and political changes.