1303301Politics and Foreign Policy of The Greater Mekong Sub-Regions
การเมืองนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1303206

Course Description
การเมืองและนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในบริบทของปัจจัยภายในและภายนอก


Politics and Foreign policy of The Greater Mekong Sub-Regions in the context of domestic and international settings.