1303202International Political Economy
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ สมมติฐานและข้อสรุปของทฤษฎีเหล่านี้ และประโยชน์ของทฤษฎีดังกล่าวในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


Various theories concerning international political economy; hypotheses and conclusions of those theories; and advantages of the theories in making correct understanding in relation to international political economy.