1302507Project Management
การบริหารโครงการ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการวางแผนพัฒนา ขั้นตอนการวางแผน ลักษณะของแผนพัฒนา บทบาทของงบประมาณแผน การจัดองค์การเพื่อการวางแผน บริหารแผนงานและประเมินแผนงานการจัดทำโครงการ และการปฏิบัติในรูปของแผนดำเนินการ


Development planning process; stages of planning; development plan characteristics; roles of budget plan; organization of planning, managing plans, and assessing plan of project-making, and performance in the form of operational plan.