1300301Special Topics in Political Science
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ตามความสนใจของแต่ละบุคคล


Research on selected topics in Political Science