1300201Thai Politics and Governments
การเมืองการปกครองไทย
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, สำนักงานเลขา คณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้น และพัฒนาการของการเมืองและการปกครอง และรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน


Basic knowledge and developments of politics and governments and the constitutions of Thailand; their significance to social changes from the past to the present; and impacts on daily lives of the people.