1300103Introduction to Public Administration
ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขอบเขตและพัฒนาการของวิชาการบริหารรัฐกิจ แนวการศึกษา แนวคิดสำคัญ และกระบวนการทางการบริหาร การนำนโยบายแผนและโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัดการและระบบราชการ


The scope and developments of public administration; guidelines for study; main concepts and processes of administration; applications of policies, plans, and projects to practice; personnel
administration; public financial administration; and government service system.