1300101Introduction to Political Science
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความเป็นมา และขอบข่ายของการศึกษารัฐศาสตร์ แนวคิดหลักในการศึกษา รัฐศาสตร์ ได้แก่ การเมืองเปรียบเทียบ รัฐและระบบราชการ การกำหนดนโยบายสาธารณะ การเมืองระหว่างประเทศ และความคิดทางการเมือง ระบบการเมืองและอุดมการณ์ทางการเมือง


Definitions and background and the scope of political science study, main concepts of political science study which include: comparative politics, state and government service system,
determination of public policies, international politics and political thoughts, political systems, and political ideals.