1300100Skills in Political Science Research
ทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พื้นฐานในการคิดการเขียน การอ่านงานวิชาการ วิธีการค้นคว้าในห้องสมุด การทำรายรายงาน และการอ้างอิง การพัฒนาทักษะในการจับประเด็น การคิดแย้ง และการอธิบาย


Fundamentals of thinking and writing, readings in academic works, approaches to library study, report writing and referencing, development of skills in getting main ideas, arguing, and explaining.