0126720Seminar on Khmer Arts and archeology
สัมมนาศิลปะและโบราณคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาพัฒนาการทางศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ เชื่อมโยงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางความคิด และชีวทัศน์ของบุคคลที่สะท้อนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรมในสมัยต่างๆ


Seminar on the development of Khmer arts and archeology, related to local wisdom, auto-characteristic conception; world view and personal bio-view reflected through the process of creation of arts and culture in different periods.