0126713Seminar on Politic in Cambodia
สัมมนาการเมืองการปกครองในกัมพูชา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนางานวิจัยทางด้านการเมืองการปกครอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเมืองการปกครองทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์วิจารณ์ภาพรวมของประเด็น ในการวิจัย วิธีการที่ใช้ผลการวิจัยชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำใน
อนาคต นำเสนอความคิดและ แนวทางการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการทางสังคมศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย

Discussion on political research; exchanging research view points both in the country and foreign country, analyzing and criticizing the whole research topics, research methodology, demostrating to future research trends, presenting
the ideas and research method in social sciences field, and research methodology.