0126637Selected Poets
การศึกษากวีเฉพาะบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทบทวนประวัติและผลงานของกวีสมัยต่าง ๆ เลือกศึกษาวิเคราะห์กวีผลงานโดยใช้ทฤษฎีวรรณคดีและวรรณกรรม


An overview of history and works of poets from different periods ; selection for analysis a poet with his/ her works though theories of literature and literary works