0126306Khmer for Business
ภาษาเขมรธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน


Vocabularies, expressions and texts used in business of trade both in domestic and international; practice of all skills -- listening, speaking, reading and writing.