0126304Contemporary Khmer Literature
วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมเขมรปัจจุบัน บทคัดเลือกวรรณกรรมเขมรแต่ละประเภท


Contemporary Khmer literature; selecting each kind of contemporary Khmer literature.