0126303Background of Khmer Literature
ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประเภทของวรรณคดีเขมร ลักษณะวรรณคดีเขมร บทคัดเลือกวรรณคดีเขมรที่สำคัญ


Types of Khmer literature; characteristics of the Khmer literature in different periods; excerpts of the masterpiece literature