0126202Khmer Structure
โครงสร้างภาษาเขมร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเขมร ได้แก่ อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ในภาษาเขมร


Khmer structures -- writing system, morphology, syntax