0201203Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาคณิตศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบต่าง ๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน กาคิดดอกเบื้ยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับ การคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ


Various forms of mathematics in daily life; figuring interests in the forms of international business system and an accepted local business system; various forms of tax computation.