1201429Expert Systems
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201111 และ 1201223

Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและโครงสร้างของระบบฐานองค์ความรู้ พัฒนาระบบฐานความรู้และระบบผู้เชี่ยวชาญ นิสิตต้องทำโครงการประกอบการเรียน 1 โครงการ