1201371Application Programs Development
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1201332 หรือ
1204332

Course Description
หลักการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ลักษณะของทรัพยากรนำเข้า กระบวนการหรือการประมวลผลรายการ ผลลัพธ์ การพัฒนาแนวคิดในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ Pseudocode CASE TOOLS การทดสอบโปรแกรม
การผสมผสานการออกแบบแบบโครงสร้างและแบบ Objected-Oriented นิสิตต้องทำโปรเจคประกอบการเรียนโดยทำการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบใดระบบหนึ่งที่สนใจและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน