1201307Information and Communication Technology Senior Project 1
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ, สำนักงานเลขา คณะสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-2-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา:นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา

Course Description
ฝึกให้นิสิตได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาให้ได้ชิ้นงานที่ใช้งานได้จริง โครงงานอาจจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือเป็นการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนิสิตจะต้องรายงานความก้าวหน้าของงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ และต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อในวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2

Students can apply their knowledge to create a real world project that can be either business based application programming or research and development for the advance of the field. Students must report the progress
of their work to their advisor periodically and must provide presentation and progressive reports of the system to be implemented in the Information and Communication Technology Senior Project 2 course.