0012006Internet and Communication in Daily Life
อินเตอร์เน็ตและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อินเตอร์เน็ตและความสำคัญ บริการบนอินเตอร์เน็ต การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร และการสืบค้น ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต


Internet, services on internet, internet and communication, data retrival by services on internet.