0012004Synthesis of Academic Paper
การทำรายงานการค้นคว้า
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของรายงานการค้นคว้า โครงเรื่องการศึกษาค้นคว้า เทคนิคการ สืบค้นสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การบันทึก การเรียบเรียงรายงานการค้นคว้า ส่วนประกอบ
ของรายงานการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม การทำตาราง ภาพประกอบ อัญญประภาษ การประเมินรายงานการ ค้นคว้า

Definition, importance and types of academic papers, outline of content and proposal, searching techniques for target information, information appraisal, technical notes, paper preparation, paper format, components
of academic papers, citation, bibliography, tabulations, illustrations, appendices, and an evaluation of academic papers.