0119125Short Stories and Interpretation
เรื่องสั้นและการตีความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักและวิธีการอ่านตีความผ่านองค์ประกอบด้านต่างๆ ได้แก่ โครงเรื่อง แนวคิด ตัวละคร ฉาก และการใช้ภาษาจากวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นของไทย


Principles and interpret the main components include the storyline, the characters and the language of the literary genre of the Thai short story