0116511Literary Theories
ทฤษฎีวรรณคดี
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของวรรณคดีสากลในยุคสมัยต่าง ๆ ทฤษฎีวรรณคดีทางตะวันออกและทางตะวันตก แนวทางการศึกษาวรรณคดีตามทฤษฎีต่าง ๆ


Development of world literature in different periods; theories of literature in the East and in the West; approaches of literature studies in various theories