0116412Chinese Drama
บทละครจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของบทละครจีน บทละครจีนที่เด่นในแต่ละยุคสมัย


The history of Chinese drama.The masterpieces of Chinese drama in different periods.