0116409Guangdong Dialect in Daily Life
ภาษาจีนกวางตุ้งในชีวิตประจำวัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สนทนาภาษาถิ่นกวางตุ้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Guangdong dialect conversations in daily life.