0116311Chinese for Tourism
ภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจท่องเที่ยว คำศัพท์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว


Vocabularies, expressions and texts used in the business of tourism.Vocabularies concernde with Thai art, culture and traditions including tourist spots.