0116308Advanced Chinese Grammar
ไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ไวยากรณ์จีนตามแนวภาษาศาสตร์ สถานภาพการศึกษาไวยากรณ์จีนในปัจจุบัน


Linguistic approaches to Chinese grammar. State of the studies in Chinese grammar at present.