0116306Modern Chinese Literatures
วรรณกรรมจีนปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมจีนปัจจุบัน บทคัดเลือกวรรณกรรมจีนแต่ละประเภท


Modern Chinese literary works. Selection of Modern Chinese literary works from each kind.