0116302Advanced Chinese Skills for Communication 2
ทักษะทางภาษาจีนขั้นสูงเพื่อการสื่อสาร 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ถ้อยความด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวรรณคดี ความรู้อักษรจีนในระดับ 3,000 ตัว


Vocabularies, expression and text in history, reltgion and literature. 3,000 Chinese characters are to be mastered.