0116207Chinese Idiom,Expression and Proverb
สำนวนโวหารและภาษิตจีน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การใช้สำนวนโวหาร ภาษิตจีนที่เหมาะกับบริบท


Chinese idiom, expression and proverb in appropriate contexts.