0116206Modern Chinese Economy,Politics and Society
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจีนปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจีนในปัจจุบัน แนวโน้มของเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมจีนในอนาคต


The economy, politics and society in the present China,trends in the economy, politics and society of China in the future.