0114448Individual Studies of Buddhist Philosophy
เอกัตตศึกษาในพุทธปรัชญา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พุทธปรัชญาเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสมและความสนใจของผู้ศึกษา


A case study of Buddhist philosophy as appropriate and in the student’s interest.