0114365Contemporary Western Philosophy
ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะ ระบบ แนวคิด และปัญหาของปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย


Characteristics, systems, concepts and problem of contemporary western philosophy.