0114350Islam in the Present World
ศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักธรรม แนวคิด นิกาย บทบาท และการเผยแผ่ของศาสนาอิสลามในโลกปัจจุบัน


Doctrines, concepts, sects, role and propagation of Islam in the present world.