0114226Institutes of Religions
สถาบันศาสนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการ บทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางศาสนาที่มีต่อสังคมในปัจจุบัน


Developments, roles and functions of the religious institutes to the present society.