0114124Philosophy and Society Development
ปรัชญากับการพัฒนาสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รากฐานและลักษณะทางปรัชญาที่เกิดเกิดขึ้นในโลก วิธีการและกระบวนทัศน์ทางปรัชญาของนักคิดที่สำคัญ การประยุกต์แนวคิดทางปรัชญามาใช้กับการพัฒนาสังคมในแง่ต่าง ๆ


Foundation and philosophical appearance in the world; philosophical method and paradigm of important mastermind; application of philosophical concepts in society development through different viewpoints