0114122Religion and Politics
ศาสนากับการเมือง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของศาสนา การกลายเป็นสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับรัฐ ความเป็นรัฐศาสนาและรัฐโลกวิสัย กระบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาในฐานะเป็นเครื่องมือหรือกลไกของรัฐสมัยใหม่


Development of religion; transformation of religious institute or organization; interaction between religion and state; being religious state and secular state; process of religious movement as tools or mechanism of modern state