0114117Wisdom and Development in Context of Modern Society
ภูมิปัญญากับการพัฒนาในบริบทสังคมสมัยใหม่
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด และทฤษฎีภูมิปัญญา การวิเคราะห์และการถอดรหัสภูมิปัญญา การบูรณาการและประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาในบริบทสังคมสมัยใหม่


Concepts and theories of wisdom; analysis and wisdom decoding, integration and application of knowledges from wisdom for development in the context of modern society