0114106Critical Religion
ศาสนาเชิงวิเคราะห์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์รากฐานและรูปแบบของศาสนาที่เกิดขึ้นในอารยธรรมโลก หลักคำสอนสำคัญของศาสนาหลักของโลกตามกระบวนทัศน์ บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อสังคม กระบวนการและปรากฎการณ์ทางศาสนาที่น่าสนใจในโลกปัจจุบัน


Analysis of religious root and norm in global civilization; primary doctrine of essential world religions towards paradigm; role and influence of religion to society; interesting religious process and phenomena in current world