0114101Research Methodology in Humanities and Social Sciences
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสร้างองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิธีวิทยาและการพัฒนาโจทย์วิจัย การเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์และการตีความผลการวิจัยด้วยแนวคิด ทฤษฎี
และกระบวนการการเขียนงานพรรณาวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลและประสบการณ์ภาคสนาม

Knowledge building in humanities and social sciences; research questions methodology and development; data collection and data validation in humanities and social sciences;
analysis and interpretation of research outcome through concepts, theory and writing process on descriptive analyisis to connect fieldwork data and experience