0109210Theory of Development
ทฤษฎีการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาสู่ความทันสมัย ทฤษฎีจักรวรรดินิยม ทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสมัย


Discourse in development; theory of development to modernization; theory of imperialism; theory of dependency; world system theory; neoliberalism theory; concept and strategy of contemporary development