0107450Applied Agricultural Geography
ภูมิศาสตร์การเกษตรประยุกต์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของโลก ผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรต่อสภาพแวดล้อม การเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตร

Geographic factors related to agriculture, agricultural evolution, theories associated with the world’s agriculture, impacts of agricultural activities on the environment,
agriculture in different parts of Thailand, application of geographic information system in agricultural management