0107397Practicum in Geography
ฝึกงานทางภูมิศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานเต็มเวลาเพื่อการฝึกอาชีพทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ในหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา


Full-time apprenticeship in development geography for resource management at public or private organizations with the approval from the Department