0107231Introduction to Physical Geography
ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาสภาวะธรรมชาติของโลก ซึ่งประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนวิธีที่จะอธิบายถึงปรากฎการณ์เหล่านี้