0106402Reading Interpretation
การอ่านตีบท
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและการอ่านตีบทจากวรรณกรรมร้อยแก้ว ร้อยกรอง ความถูกต้องทางอักขรวิธีการสื่อสารความหมายและจินตนาการ การสร้างอารมณ์และการบรรยายเรื่อง


Principles of interpretative reading and reading interpertations of materials taken from literary works in prose and poetry; orthographical correctness, lexical communication and imaginations; creating emotions and describing the story.