0106333Literary Criticism
วรรณคดีวิจารณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณคดี แนวคิดและทฤษฎีการวิจารณ์แบบต่างๆ และเขียนวิจารณ์วรรณคดีเชิงปฎิบัติ


History of literary criticism; various concepts and different theories of criticism; and practical literary criticis, writing.