0106232Contemporary Literature
วรรณกรรมปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยปัจจุบันในแง่ประเภทและลักษณะ ตลอดจนวิจารณ์วรรณกรรมนั้นๆ แต่ละเรื่อง ทั้งโดยเอกเทศและโดยเปรียบเทียบ