0105806Old English and Middle English Literature
วรรณกรรมอังกฤษยุคเก่าและยุคกลาง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วรรณกรรมอังกฤษชิ้นเอกคัดสรรในยุคเก่าและยุคกลาง อาทิ บีโอวุลฟและแคนเธอเบอรี เทลส์


Selected major works of literature in the old English and Middle English periods such as Beowulf and Canterbury Tales